KOMUNIKAT

INFORMACJA  DOT. ZASILANIA OSIEDLOWEJ SIECI WODNEJ PRZEZ MPWiK

Od dłuższego czasu Spółdzielnia PATIO prowadzi rozmowy  z MPWiK ws. możliwości zasilenia osiedlowego systemu w wodę z zasobów miejskich poprzez wykonania zapętlenia tego ujęcia z systemem osiedlowym.

Z uwagi na koszt wody (z osiedlowego ujęcia -2,15 zł/m3 )   najlepszym rozwiązaniem jest    uzupełnianie osiedlowego zasilania przez wodę „ miejską”. W takiej sytuacji MPWiK dostarcza wodę w zależności od potrzeb (wraz ze wzrostem zapotrzebowania: sezon letni, podlewanie ogródków)  i wystawia fakturę za dostawę  według wskazań wodomierza  w  miejscu dostarczania z własnego wodociągu; umowę zawiera ze Spółdzielnią, która rozlicza się z MPWiK  za dostarczoną wodę. Koszt dotychczasowy wody z ujęcia osiedlowego zostanie powiększony proporcjonalnie w zależności od wielkości poboru z wodociągu miejskiego (koszt wody dostarczanej przez MPWiK – 4,54zł/m3) .

Ponadto możliwe są inne warianty korzystania z wody „miejskiej”.  

  1. MPWiK dostarcza wodę dla całego osiedla (rezygnujemy z własnego ujęcia). Odbiorcami wody są mieszkańcy oraz Spółdzielnia. MPWiK zawiera indywidualne umowy z odbiorcami wody (mieszkańcami osiedla) oraz ze Spółdzielnią. Wystawia faktury indywidualnym odbiorcom według wskazań wodomierzy (zainstalowanych na koszt mieszkańców), a także według wodomierza głównego w  miejscu dostarczania wody. Występującą różnicę w dostawie wody pokrywać będzie Spółdzielnia (różnica – wynika z samego funkcjonowania wodomierzy i może wynieść  5-10% wielkości dostawy; nie licząc ewentualnych strat z innego tytułu np. bezprawne włączenie się w system poboru wody). Powstanie więc kwestia wygenerowania środków na fakturę wystawioną dla Spółdzielni.
  2. MPWiK przejmuje  infrastrukturę wodną osiedla na własny majątek.  Najogólniej mówiąc po spełnieniu warunków m.in:  wykonaniu przez Spółdzielnię na własny koszt inwentaryzacji  technicznej i geodezyjnej sieci wodnej zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, ustanowieniu służebności przesyłu w formie aktu notarialnego przez praktycznie wszystkich mieszkańców na ich koszt (współwłaścicieli gruntów po których przebiega sieć wodna – koszt aktu ok. 700 zł),  co związane jest z prawem współwłasności nieruchomości. Nie można wykluczyć żądania wykonania niezbędnej modernizacji sieci, oraz spełnienia innych warunków technicznych. Dopiero po prawnym i technicznym przejęciu sieci  MPWiK zawierać będzie umowy z poszczególnymi właścicielami nieruchomości zainstaluje własne liczniki w każdym domu i rozliczać będzie mieszkańców osiedla na podstawie zawartych zużycia.
  3. MPWiK zawiera umowę ze Spółdzielnią  na dostarczanie wody. Ten rodzaj umów jest najczęściej spotykany. Spółdzielnia  prowadzi rozliczenie zgodnie z przyjętymi zasadami.Warto podkreślić, że w zaopatrując  tzw. dużych odbiorców wody MPWiK najczęściej zawiera tylko z administracją ( spółdzielnie , wspólnoty) umowy o dostawę wody bez dodatkowych umów z indywidualnymi mieszkańcami.  Spółdzielnie lub wspólnoty  rozliczają wodę według własnych zasad, zwykle ryczałtowo w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym.

Warszawa, kwiecień 2014 r.                                                                                                     Zarząd SBDJ PATIO                                        

This entry was posted in $1$s. Bookmark the permalink.