Wymiana wodomierzy we wszystkich posesjach Osiedla

Warszawa, sierpień 2015

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Osiedla Patio

Administracja Osiedla działając z upoważnienia Zarządu SBDJ PATIO zamierza w najbliższym czasie zorganizować wymianę wodomierzy we wszystkich posesjach Osiedla. Od wielu lat systematycznie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, wodomierze jako przyrządy pomiarowe podlegają obowiązkowej prawnej kontroli metrologicznej, która polega na okresowym – co 5 lat – sprawdzeniu dokładności i poprawności wskazań urządzenia i jest wykonywana w specjalnych instytucjach, posiadających certyfikację Głównego Urzędu Miar.

Przepisy prawa stanowią, że użytkowane mogą być tylko wodomierze posiadające ważne cechy legalizacyjne. Legalizacja jest płatna i obciąża finansowo właścicieli domów (lokali).

Ze względu, że zdecydowana większość wodomierzy użytkowanych na Osiedlu to sprzęt przestarzały technicznie, stąd nie nadaje się do legalizacji, a ewentualna legalizacja byłaby zbyt kosztowna, dlatego też Spółdzielnia postanowiła zorganizować akcję wymiany wodomierzy na urządzenia nowej generacji z nakładką radiową, umożliwiającą zdalny odczyt zużycia wody, dokonywany samodzielnie przez Administrację spółdzielni.

Ponadto mamy podstawy przypuszczać, że obserwowany znaczny pobór wody z osiedlowego ujęcia wiązać się może z różnymi „zakłóceniami”, m.in. nieprawidłowo funkcjonującymi wodomierzami, które pracują o wiele dłużej niż przewidują przepisy. W związku z tym jest wielce prawdopodobne, iż aktualne właściwości metrologiczne wodomierzy w znaczący sposób odbiegają od ich wartości nominalnych.

Zalety systemu: pozwala uniknąć uciążliwości związanych z koniecznością zapewnienia dostępu do lokalu podczas czynności odczytu, umożliwi comiesięczny odczyt i rozliczenie zużycia wody, a także pozwoli na stałe monitorowanie zużycia wody i wyeliminowanie przypadków pomyłek, takich jak wycieki, nieszczelności w instalacji oraz przepływ wsteczny, ewentualne uszkodzenia systemu.

Spółdzielnia sfinansuje koszt montażu jednego nowego wodomierza dla posesji/domu/lokalu oraz modułu komunikacyjnego i terminala odczytowego wraz z oprogramowaniem. Montaż dodatkowych wodomierzy może nastąpić po uzgodnieniu z firmą wykonującą instalacje.

Informujemy, że mieszkańcy Osiedla posiadają wodomierze o średnicy ¾ cala i 1 cala oraz dodatkowe wodomierze do wody „ogródkowej”, z reguły o średnicy ½ cala. Wymianie powinny podlegać więc wszystkie wodomierze zgłoszone przez właściciela i znajdujące się na terenie posesji.

Koszt samego wodomierza z nakładką radiową:

  1. WODOMIERZ GSD-8 RFM 3/4 cala – 44,15 ZŁ, MODUŁ RADIOWY TX 1.1. – 48,21 ZŁ – RAZEM = 92,36 ZŁ./NETTO (VAT 8%)

  1. WODOMIERZ GMDX-RFM 1 cal – 146,87 TX 2 – 48,21 ZŁ. RAZEM = 195,08 ZŁ/NETTO(VAT 8%)

  2. WODOMIERZ GSD-8 RFM 1/2 cala – 32,64 ZŁ, MODUŁ RADIOWY TX 1.1. – 48,21 ZŁ RAZEM = 80,85 ZŁ /NETTO (VAT 8%).

Koszt wodomierzy (bez kosztów montażu ) pokryją właściciele domów/ lokali/ i zostanie on rozliczony (doliczony) w najbliższym rachunku po zainstalowaniu. Podobnie jak koszt dodatkowych wodomierzy (np. ogródkowych) wraz z kosztem montażu.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem firma BMETERS POLSKA SP. Z O.O. – wykonawca wymiany wodomierzy – zobowiązała się wykonania czynności wymiany we wrześniu br. Prosimy o współpracę z ekipą montażową, udostępnienie posesji i lokali, przygotowanie dostępu do instalacji wodociągowej w miejscu zamontowania wodomierzy i umożliwienie wykonania robót. Ekipa montażowa skontaktuje się bezpośrednio z właścicielami posesji/domów/lokali.

W przypadku uzgodnienia konkretnej daty i godziny prosimy o kontakt na adres e-mailowy: odczyty@osiedlepatio.pl lub osobiście w siedzibie administracji.

Informujemy, że czynności zlecone ekipie montażowej nie obejmują prac polegających na kuciu, wycinaniu płytek, glazury lub jakiejkolwiek innej ingerencji w ściany itp. Za przygotowanie dojścia do wodomierza odpowiedzialny jest właściciel posesji/domu/lokalu. Również prace dodatkowe min. zmiany średnicy rury lub jej skrócenia, zmiany długości instalacji, wymiany półśrubunku, wymiany zaworów, wężyków, wykonania obejść – podlegają odrębnemu rozliczeniu i obciążają właściciela.

Podczas prac montażowych powinien być obecny właściciel lub upoważniona przez niego osoba o czym prosimy wcześniej powiadomić Administrację.

Czynności wymiany wodomierzy nadzorować będzie administracja spółdzielni oraz konserwator osiedlowy p. Stanisław Olędzki.

Jednocześnie prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość – w czasie prac mogą wystąpić krótkie przerwy w dostawie wody do posesji.

Informujemy ponadto, że posesje/domy które nie będą posiadały nowych urządzeń pomiarowych rozliczane będą przez Administrację Osiedla na podstawie średniego zużycia wody przez mieszkańców Osiedla ustalonych przez Administrację tj. 40 metrów sześciennych wody miesięcznie (120 m³ kwartalnie) dla każdej posesji/domu/lokalu.

Z poważaniem

ZARZĄD SBDJ PATIO i ADMINISTRACJA OSIEDLA

UWAGA:

Do niniejszego pisma załączamy Upoważnienie do dokonania rozliczenia kosztów zakupu wodomierzy i wykonania czynności montażowych. Uprzejmie prosimy o podpisanie i przekazanie administracji Osiedla.

link: Upważnienie Wodomierze.pdf

This entry was posted in $1$s. Bookmark the permalink.